රසායනික ගුණාංග
රසායනිකප්රතිරෝධයරසායනිකප්රතිරෝධය
සාන්ද්රිත හයිඩ්රොක්ලෝරික් අම්ලයΔමෙතිල් ඇසිටේට්x
හුඩ්රෝඩ්ඩ්රික් අම්ලය (10%)ඊතයිල් ඇසිටේට්x
සාන්ද්ර ගත සල්ෆියුරික් අම්ලයxPropyl acetatex
සල්ෆියුරික් අම්ලය (30%)බියුටයිල් ඇසිටේට්x
සාන්ද්ර නයිට්රික් අම්ලයxඩිබුටයිල් තැලේට්
ඇසිටික් අම්ලය (30%)ඩියෝක්ටයිල් තැලේට්
ග්ලැසියර ඇසිටික් අම්ලයxඉචිල මෙට්රක්රේට්x
ඇසිටික් අම්ලය (10%)මෙතිල් මෙට්රක්රේට්x
ෆෝටයික් අම්ලයxබෙන්සීන්x
ෆීනෝල්xටොලූයින්x
Sodiua hydro hydro (50%)ඩයිඊඊලීන් බෙන්සීන්x
Aqua aMonia (10%)හෙක්සන්Δ
ඊතන්ක්ලෝරෝෆොරාx
හෙප්ටන්කාබන්Δ
ඔක්ටේන්Tetrachloride chlorobenzenex
මෙඩිකා ඇල්කේන්ගීනෝලි
මෙතනෝල්Δභූමිතෙල්
එතනෝල්Δටර්පන්ටයින්
ඉෙසෝපොපානොල්Δවිකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය
බුතොලොΔඋර්ෆුරාන්x
Denatedd alcohloΔෆුරෆuralx
බෙන්සීන් කාබොනික් අම්ලයxෆුර්ෆූරිල් මධ්යසාරx
ෆෝමල්ඩිහයිඩ් (40%)ටෙට්රිරයිඩ්රෝෆරන්x
ඇක්ටල්ඩයිල්xවිත්රසතනේx
බෙන්සැල්ඩිහයිඩ්Δනයිට්රෝතාන්x
මෙතිල් ඊතර්Δනයිට්රොබෙන්සෙන්x
ඊතර්Δඇසිටොනි්රයිල්x
අයිසොප්රෝයිල්Δඇක්රිලින් ට්රයිx
Propylene oxidexඩයිඊඊලීන් අනින්
ඩයොක්සීනxඩයිමීතයිල් ෆෙඩමැයිඩ්x
ෆයිබර් ද්රාවනයක්Δඇනලින්x
ඇසිටෝන්xලුණු වතුර (10%)
බුටනාන්xමුහුදු ජලය
මෙතිලීස්බුටයිල්කේටෝන්xසබන් ජලය (1%)
සිලෝහෙක්සානෝන්xහයිඩ්රජන් පෙරොක්සයිඩ් (10%)
එතියිx
NOTE: O: NONE X; විසන්ධි වූ Δ: උනු, ඇළලී ඇත