පොදු පුස්අන්කොමන් අච්චු
මෝල් ප්රමාණය (mm)මෝල් ප්රමාණය (mm)
5550x26506900*2080
5280*31006590*2300
5200*21006000x3100
8300x23005000*2200
6500x25004920*1900
5360x32807500*2100
8300x32807370x2000
9300x25007350x2000
10000x32807520x1730
5600x32807500x1650
7100x3000
7100x1900
සටහන්3200*2500
අන්කොමන් ප්ලාස්ටික් නිතිපතා පිරිසිදු කර නැත.3300*3300
නිෂ්පාදන කප්පාදුව ප්රමාණය හැඩයේ ප්රමාණයට වඩා 15-25 සෙ.මී.3600x2800
6200x1800
8400x1750
10000x2300